Indywidualne konta emerytalne

para emerytówPrzyszłość emerytur staje się coraz bardziej niepewna, dlatego warto wziąć to w swoje ręce i już dziś zatroszczyć się o standard swojego życia tak, by nie rezygnować z przyjemności w momencie, gdy będzie na nie więcej czasu. Proponujemy zapoznać się z ofertą indywidualnych kont emerytalnych, które są doskonałym sposobem odkładania środków finansowych na przyszłość.

 

Gdzie założyć IKE?

Jesteśmy ekspertami w kwestii oszczędzania, dlatego, podczas spotkania, doradzimy Ci, które rozwiązanie będzie dla Ciebie odpowiednie. Wspomnimy już teraz, że ustawa daje uprawnienia do prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych czterem instytucjom:

  • bankom – prowadzone przez te instytucje konta opierają się na zasadzie systematycznego odkładania kapitału na rachunku podobnym do lokaty terminowej,
  • towarzystwom funduszy inwestycyjnych – umowę można zawrzeć z różnymi funduszami inwestycyjnymi, które są prowadzone przez jedno towarzystwo. Z wyborem funduszu wiąże się zwykle różnica w wysokości podejmowanego ryzyka i spodziewanych zysków. W ramach oszczędności dozwolone jest przenoszenie środków pomiędzy poszczególnymi funduszami składającymi się na ofertę danego towarzystwa,
  • biurom maklerskim – instytucje te lokują kapitał w papierach wartościowych, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu. Taka forma oszczędzania na przyszłą emeryturę obarczona jest największym ryzykiem, jednak w przypadku odpowiednich decyzji może przynieść wysokie zyski,
  • towarzystwom ubezpieczeń na życie – umowa zawierana w ten sposób jest swego rodzaju polisą ubezpieczeniową. Część wpłacanych środków inwestowana jest w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Należy jednak pamiętać, że opłaty związane z obsługą konta oraz ochroną ubezpieczeniową nie powinny przekraczać 10% dokonywanej każdorazowo wpłaty.

 

Jakie korzyści można czerpać z IKE?

Najważniejszą korzyścią jaką daje IKE jest zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od zysków kapitałowych – tzw. „podatku Belki”. Żeby uzyskać ten przywilej należy jednak spełnić kilka warunków.

Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 roku:

  • minimalny okres przez jaki muszą być odkładane środki, zanim dokona się ich wypłaty, powinien wynosić 5 dowolnych lat kalendarzowych. Alternatywą jest wpłata co najmniej połowy kapitału na 5 lat przed jego wycofaniem,
  • środki można wycofać najwcześniej w wieku sześćdziesięciu lat lub po osiągnięciu uprawnień emerytalnych, jednak w ostatnim wypadku nie wcześniej niż po ukończeniu pięćdziesięciu pięciu lat.

Jeśli urodziłeś się przed 31 grudnia 1945 roku:

  • w tym wypadku okres gromadzenia oszczędności powinien wynosić minimum 3 dowolne lata kalendarzowe,
  • ulga zostanie przyznana również osobom, które wpłaciły ponad połowę wartości kapitału, nie później jednak niż na 3 lata przed wycofaniem środków.

Status zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku Belki przysługuje osobom, które ukończyły 60 lat lub nabyły uprawnienia emerytalne i są w wieku minimum 55 lat. Jeśli urodziłeś się między 1 stycznia 1946 roku, a 31 grudnia 1948 roku musisz również spełnić pozostałe kryteria:

  • okres gromadzenia oszczędności powinien wynosić minimum 4 dowolne lata kalendarzowe,
  • ulga zostanie przyznana również osobom, które wpłaciły ponad połowę wartości kapitału, nie później jednak niż na 4 lata przed wycofaniem środków.

W innych wypadkach kapitał można wycofać jednak konieczna będzie zapłata podatku od zysków kapitałowych.

 

Na czym polega IKE?

IKE można przyrównać do planu oszczędzania, z tą różnicą, że podlega ono ustawie o Indywidualnych Kontach Emerytalnych. Choć umowa zawierana jest z jedną wybraną instytucją finansową, to jednak w żaden sposób nie zakazuje zmiany podmiotu zarządzającego lub sposobu gromadzenia kapitału na przyszłą emeryturę.

 

Jakie wady wiążą się z oszczędzaniem poprzez IKE?

Indywidualne Konta Emerytalne nie są wysoko oprocentowane jednak rekompensuje to fakt, iż odznaczają się one relatywnie dużym stopniem bezpieczeństwa. Znaczącą wadą natomiast jest ograniczenie w wysokości dokonywanych wpłat.

 

Czy obowiązuje jakaś minimalna lub maksymalna wpłata na IKE?

Wysokość minimalnej kwoty jaką należy wpłacać na indywidualne konto emerytalne zależy od umowy jaką podpisujemy z instytucją finansową. Zwykle jednak nie jest ona ustalana. Podobne zasady dotyczą systematyczności z jaką powinny być realizowane wpłaty. Można zatem dokonać wyboru takiego towarzystwa, które oferuje warunki dopasowane do możliwości finansowych zawierającego umowę. Ustawa o Indywidualnych Kontach Emerytalnych narzuca jednak maksymalną kwotę jaką można wpłacić w ramach oszczędności w ciągu roku. Jest nią suma równa 150% średniego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli kwota ta zostanie przekroczona, oszczędzający otrzyma zwrot nadpłaty. W takiej sytuacji środki mogą również zostać przesunięte na konto nieobjęte zwolnieniem podatkowym.

 

W jakim momencie można wypłacić zgromadzony kapitał?

Wypłata środków gromadzonych w ramach IKE jest możliwa w każdej chwili. Należy jednak pamiętać, że oszczędności można wypłacić tylko jednorazowo. Jeśli okres oszczędzania jest krótszy niż 12 miesięcy instytucja zarządzająca kapitałem ma możliwość obarczenia posiadacza konta obowiązkiem zapłaty kary za wcześniejsze wycofanie zgromadzonych oszczędności.

 

Co się dzieje z oszczędnościami po śmierci osoby, która dokonywała wpłat?

Po śmierci osoby gromadzącej kapitał w ramach IKE wszystkie oszczędności należą się osobom wskazanym w umowie jako uposażone. Posiadacz IKE ma możliwość wskazania kilku osób, którym instytucja będzie zobligowana wypłacić zgromadzony kapitał. Spadkobiercy nie są w takiej sytuacji obarczeni obowiązkiem zapłaty podatku spadkowego.

Ofert IKE na rynku jest bardzo dużo, dlatego nasi doświadczeni doradcy chętnie pomogą wybrać taką propozycję, która zapewni największe korzyści i zagwarantuje bezpieczne gromadzenie kapitału na przyszłą emeryturę.